Liên kết website:
Tìm kiếm:
Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người...
Kiểm định Chất lượng Giáo dục
Hệ thống văn bản Kiểm định chất lượng giáo dục

 

HỆ THỐNG VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

TT

Tên văn bản

Nơi tải VB

1

Tổng quan đảm bào kiểm định chất lượng GD (chung cho 2 cấp)

Tải file >>

2

Quyết định và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cấp Tiểu học

Tải file >>

3

Quyết định và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cấp THCS

Tải file >>

4

Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục (chung cho 2 cấp)

Tải file >>

5

Cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng giáo dục TH

Tải file >>

6

Cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng giáo dục THCS

Tải file >>

7

Phụ lục 1 (Biểu mẫu chung cho 2 cấp)

Tải file >>

8

Phụ lục 2 (Biểu mẫu chung cho 2 cấp)

Tải file >>

 

 

Website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn: http://www.pgdqueson.edu.vn
Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Quế Sơn
Trụ sở:TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 05103.885178 - Fax: 05103.885178 - Email:pgdqueson@gmail.com
Hoian art gallery center